Get Adobe Flash player

ผลงานนักเรียน

ชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันโครงงานแปรรูปอาหาร ประเภททีม 3 คน ระดับม. 1 - 3 เด็กหญิงอนุสราเมืองมาลย์ ชั้น ม.1 เด็กหญิงยุวลักษณ์ สินกลิ้ง ชั้น ม. 2 และ เด็กหญิงศิรินญา จักสาน ชั้นม. 3 ฝึกสอนโดย นางบุญมา อิ่มสุข เป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 1 เข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ณ จังหวัดเชียงใหม่
ชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันแอโรบิก ระดับ ม. 1 - 3 ประเภททีม 15 คน ฝึกสอนโดย นางบุญมา อิ่มสุข นายเฉลิมชัย เพ๋็ญทอง นางวันจะนา เพ็ญทอง ละ นางดาว พงค์สมบูญ เป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 1 เข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ณ จังหวัดเชียงใหม่
ชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ นักเรียนเรียนร่วม ไม่กำหนดช่วงชั้น ประเภทเดี่ยว เด็กชายออมสิน วังคีรี ชั้น ป.3 ฝึกสอนโดย นางสาวสุลัดดา ทองเหลือ เป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 1 เข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ณ จังหวัดเชียงใหม่
ชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม paint นักเรียนเรียนร่วม ไม่กำหนดช่วงชั้น ประเภททีม 2 คน เด็กชายสมพงษ์ สนธยา ชั้น ม.2 และเด็กชาวรวิทย์ คลังเพ็ชร ชั้น ม.3 ฝึกสอนโดย นางดาว พงค์สมบูญ และ นายชาญชัย ชัชวาลย์ เป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 1 เข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ณ จังหวัดเชียงใหม่
ชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง (ปล่อยอด้วยมือ) ระดับ ม. 1 - 3 ประเภททีม 2 คน เด็กชายภิรมย์พร บุญตั้ง ม.1 และเด็กชายเกรียงไกร ภิญโญ ม. 2 ฝึกสอนโดย นางดาว พงค์สมบูญ และ นายชาญชัย ชัชวาลย์ เป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 1 เข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ณ จังหวัดเชียงใหม่
ชนะเลิศเหรียญทอง  การแข่งขันเครื่องบิน ประเภทร่อนไกล  ระดับ ป. 4 - 6  ประเภททีม 2 คน เด็กชายเกรียงศักดิ๋  เดชบุญ ป. 6 และเด็กชายวิทยา  ทับมั่น   ป. 6 ฝึกสอนโดย นางบุญมา  อิ่มสุข เป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 1  เข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ณ  จังหวัดเชียงใหม่
ชนะเลิศเหรียญทอง Web page  ประเภท CMS  ระดับ ม. 1 - 3  ประเภททีม 2 คน  เด็กหญิงสภุาวี  จากมา ชั้น ม.2 และ เด็กหญิงพวงเพชร  นามวิจิตร   ชั้น ม. 2 เป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62  ณ  จังหวัดเชียงใหม่   ฝึกสอน  โดย นางดาว  พงค์สมบุญ และนายชาญชัย ชัชวาลย์

คำขวัญโรงเรียน

เน้นคุณธรรม  นำวิชาการ 
ประสานสามัคคี มีพลานามัยสมบูรณ์

ปรัชญาของโรงเรียนบ้านห้วยสะแก

โยคา  เว  ชายเต  ภูริ
( ปัญญาเกิดเพราะการฝึกฝน )

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

โรงเรียนร่มรื่น  ฟื้นฟูภูมิปัญญา  พัฒนาเทคโนโลยี  วิชาการดีมีวินัย  ร่าเริง แจ่มใส  ห่างไกลยาเสพติด

แบบสำรวจความคิดเห็น

ปีการศึกษา 2555 นักเรียนอยากไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่ไหน
 
Joomla extensions by Siteground Hosting